[:sq]

Shoqëria “ASSIBROKER” u themelua në 04 Prill 2017 si shoqëri aksionare. Sipas vendimit Nr. 66 dt. 30.11.2017 u liçencua nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare si Broker në sigurimet e Jo-Jetës.

ASSIBROKER u themelua si nevojë për të edukuar konsumatorin dhe lehtësuar proçedurën për kontratat e sigurimit të jo-jetës ne treg.

Synimi i një sipërmarrje të tillë është të ndërmjetësojë për Klientin tek Shoqëritë e Sigurimit të Jo-Jetës, me qëllim përmbushjen në mënyrën më të mirë të mundshme të kërkesës së tij.

Objektivat :

– Ndërmjetësim në produktet e sigurimit të jo-jetës që përmbushin më se miri nevojat e klientit;

– Ofrimi i shërbimit të specializuar për të zgjidhur sa më shpejtë kërkesen e klientit për dëmshpërblim;

– Studim tregu;

– Kontributi në kulturën shqiptare për përzgjedhjen dhe trajtimin e kontratave të sigurimit të jo-jetës.

[:en]

“ASSIBROKER” company was established on April the 4th , 2017 as a joint stock company and licensed as a Non-Life Insurance Broker as per the decision No.66 dt. 30.11.2017 by the Financial Supervisory Authority.

ASSIBROKER was founded as a need to educate the consumer and facilitate the procedure for non-life insurance contracts in the market.

The purpose of such venture is to mediate the Client and Non-Life Insurance companies in order to meet the best possible outcome for the client’s claim.

AIMS of ASSIBROKER:

– Intermediation in non-life insurance products that best meet the client’s needs;

-Provision of a specialized service to resolve the client’s claim for damages as soon as possible;

– Insurance Market research;

– Contribution to the Albanian culture in selecting and handling cases related to non-life insurance contracts.

[:]