• Statuti i themelimit të Shoqërisë ASSIROKER sh.a, miratuar me Vendim Asambleje Nr. 1 dt. 04.04.2017;
• Në përputhje me Ligjin 9901 dt.14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqeritë tregtare” (i ndryshuar), Shoqëria ASSIBROKER sh.a është regjistruar si person juridik – shoqëri aksionare – në Regjistrin Tregtar pranë Q.K.B , me NIPT L71704038I;
• Ligji Nr.52/2014 “Për veprimtarinë e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime’;
• Rregullore e Autoritetit të Mbikëqyrjes Finananciare Nr.48 dt.30.06.2015 “Për kriteret, procedurat dhe afatet e liçencimit, si dhe rastet e refuzimit të liçencës për të ushtruar veprimtari brokerimi në sigurime” (e ndryshuar);
• Bazuar në Licencën Nr 22 Dt. 30.11.2017 lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare, me vendim Nr. 174 dt. 30.11.2017, ASSIBROKER sh.a. ushtron veprimtarinë e ndërmjetësimit (brokerimit) në fushën e sigurimeve të Jo-Jetës;
• Bazuar ne Liçencen Nr.66 dt. 30.11.2017, lëshuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare me vendim Nr. 175 dt.30.11.2017, administratori i shoqërisë ushtron detyren e brokerit;
• Kodit Civil i Republikës së Shqipërisë (i ndryshuar);
• Rregulloret e Brendshme dhe Udhëzime të Shoqërisë ASSIBROKER sh.a.